Guetig Group ООД.
Трепетлика 3
BG 9009 Варна
Офис: +359 5274 4222
Мобилен: +359 8779 19354
Свържете се с contact(AT) guetig-group.com

Данъчен номер (BG-203242587)
Данъчна служба Варна
Регулаторен орган: гр. Варна

Отговорност за съдържанието

Съдържанието на нашия уебсайт е създадено с голямо внимание. Страниците са уебсайт на Guetig Group ООД. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за коректността, пълнотата и актуалността на съдържанието. Като доставчик на услуги, ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници съгласно общото законодателство в съответствие с раздел 7 (1) от Закона за телемедиите. Съгласно раздели 8 до 10 от TMG, ние като доставчик на услуги не сме задължени да наблюдаваме предаваната или съхранявана информация от трети страни или да разследваме обстоятелства, които показват незаконни дейности. Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общото законодателство остават незасегнати. Отговорността в това отношение е възможна само от момента, в който разберем за определено законово нарушение. Веднага щом разберем за такива законови нарушения, незабавно ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки
Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем никаква отговорност за това външно съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения в момента, в който бяха свързани. Не е открито незаконно съдържание към момента на създаване на връзката. Постоянният мониторинг на съдържанието на свързаните страници обаче не е задължителен без конкретни доказателства за нарушение на закона. Ако разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем такива връзки.

Авторско право ©
Съдържанието и работата на тези страници, които са създадени от оператора на уебсайта, са предмет на закона за авторското право. Дублирането, обработката, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтегляния и копия на този уебсайт са разрешени само за лична, некомерсиална употреба. Доколкото съдържанието на този уебсайт не е създадено от оператора, се спазват авторските права на трети страни. По-специално съдържанието на трети страни е маркирано като такова. Ако все пак разберете за нарушаване на авторски права, ние ви молим да ни уведомите за това. Веднага щом разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем това съдържание.

защита на данни
По правило нашият уебсайт може да се използва без предоставяне на лични данни. Доколкото лични данни (например име, адрес или имейл адрес) се събират на нашия уебсайт, това се прави на доброволна основа, доколкото е възможно. Тези данни няма да бъдат предавани на трети страни без вашето изрично съгласие.
С настоящото изрично отхвърляме използването на данните за контакт, публикувани от трети страни в рамките на задължението за отпечатване за изпращане на непоискани рекламни и информационни материали. Операторите на страниците изрично си запазват правото да предприемат правни действия, ако се изпращат нежелани реклами, като спам имейли. Придобиванията, маркирани със *, са партньори в мрежата, а не зависими клонове или клонове на Guetig Group ООД. Партньорският офис са независими партньори в мрежата, а не зависими клонове или клонове на Guetig Group ООД.
Всички права запазени. Всички изображения и информация са обект на авторски права на Guetig Group ООД и/или съответния клиент на недвижими имоти или негови договорни партньори. Цялата информация се основава единствено на информация, предоставена от клиента на недвижимия имот и/или неговите договорни партньори. Това е във връзка с договор за посредничество или споразумение за сътрудничество между Guetig Group ООД и партньора.
Изрично посочваме, че енергийният пропуск – енергиен сертификат – клас на енергийна ефективност за всички имоти се обработват, на разположение или представят по време на оглед, ако това се изисква по закон.
Бихме искали да отбележим, че предаването на данни през интернет (например при комуникация по имейл) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на данните срещу достъп на трети страни не е възможна.
Когато запазва данни, Guetig Group ООД приема валидната в момента версия на GDPR.

Общи условия – Общи условия

Забележка за цените на предлаганите имоти/инвестиции

Цените на предлаганите на този уебсайт имоти/инвестиции се определят от продавачи, строители, инвеститори, агенции, наемодатели и бизнес партньори, които имат договорни отношения с Guetig Group ООД. Всички цени на предлаганите имоти/инвестиции са дадени в евро (€). Посочените и извикани на уебсайта цени включват законоустановения данък върху добавената стойност (ДДС). Това се отнася до продажните цени, цените на лизинг и наемните цени. Ако цената не включва ДДС, това ще бъде изрично посочено писмено в офертата.

§ 1 Право на комисионна
(1) Guetig Group ООД получава комисионна плюс приложимия законов данък върху добавената стойност за посредничеството на договорно договорени комисионни чрез продажби или посредничество.
а) В случай на договори за покупка или икономически подобни сделки, покупната цена за наем, лизинг, лизинг или икономически подобни сделки.
(2) Размерът на комисионната зависи от продадения обект/проект/услуга. За тази цел договорите за комисионна или потвърждението за комисионна винаги се изпращат в LOI.

§ 2 Срок на комисията
(1) Със сключването на основния договор или при нотариална заверка комисионната се дължи незабавно и се начислява. Комисионната се заплаща или от продавача / купувача / партньора / в зависимост от договорното споразумение. Комисионната се дължи незабавно, но не по-късно от 5 банкови дни след нотариално удостоверяване на сделката, изпълнение на поръчката, покупка или, в случай на наем, чрез подписване на договора за наем.
(2) При неплащане на комисионната или възстановяване на разноски длъжникът е длъжен да заплати лихва за забава в размер на 3% над съответната базова ставка.

§ 3 Множествена работа
Guetig Group ООД може да действа от името на двете договарящи страни.

§ 4 предаване на информация
Предаването на информацията, предоставена от Guetig Group ООД – документи или доказателства, на трети лица е разрешено само с писменото съгласие на Guetig Group ООД. В противен случай причинителят носи отговорност – независимо от всякакви допълнителни искове за щети. В случай, че договор е сключен от трето лице, което присвоява бизнеса чрез неоторизирани предадени данни от Guetig Group ООД, извършителят носи пълна отговорност за загубата на комисионна.

§ 5 Познаване на офертите
Ако клиентът вече е запознат с оферта, той трябва да уведоми за това незабавно писмено, но не по-късно от една седмица след получаването, като посочи източника. Нарушенията на това задължение водят до иск за обезщетение срещу Guetig Group ООД.

§ 6 Задължение за предоставяне на информация
Клиентът е длъжен незабавно да уведоми в писмен вид Guetig Group ООД, ако се въздържа от договорните си намерения и се откаже.

§ 7 Сключване на основния договор
Клиентът е длъжен незабавно писмено да информира Guetig Group ООД за сключването на основен договор и да изпрати копие от договора.

§ 8 Ограничение на отговорността
(1) Продавачът изключва отговорност за леко небрежни нарушения на задълженията, доколкото те не засягат съществени договорни задължения, щети, дължащи се на нараняване на живота, крайниците или здравето или гаранционни въпроси или претенции по Закона за отговорността на продуктите. Същото важи и за нарушения на задълженията от нашите заместник-агенти и нашите законни представители.
(2) Guetig Group ООД не поема отговорност за информация в изложения, брошури, описания и т.н., тъй като те са публикувани изключително от доставчика на недвижими имоти или партньори за недвижими имоти.

§ 9 прекратяване
Договорът за посредничество трябва да бъде прекратен писмено.

Отказ от отговорност

1. Съдържание на онлайн офертата
Guetig Group ООД не поема отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Претенции за отговорност срещу автора по отношение на материални или неимуществени вреди, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на неточна и непълна информация, са принципно изключени, освен ако може да се докаже, че авторът умишлено или грубо е действал по небрежност .
Всички оферти са необвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, добавя или изтрива части от страниците или цялата оферта или временно или окончателно да преустанови публикуването без предизвестие. Не поемаме отговорност за публикации от компании, брокери или продавачи, които публикуват имоти и проекти на нашия уебсайт. Потребителите, които публикуват имоти или проекти на нашата платформа / начална страница, носят единствено отговорност за точността на информацията за имота или проекта. Потребителите също са единствени отговорни за предоставянето на доказателства, че им е разрешено да продават проекта или обекта. Това означава, че компанията, брокерът или продавачът имат клиентска поръчка или договор за подизпълнение, за да му бъде разрешено да предложи обекта или проекта за продажба или да го рекламира публично. Guetig Group ООД е освободена от всякакви щети или обезщетения – искове за щети за публикации и реклами, публикувани от потребители.

2. Препратки и връзки
В случай на директни или косвени препратки към външни уебсайтове („хипервръзки“), които са извън зоната на отговорност на автора, отговорността влиза в сила само ако авторът е запознат със съдържанието и това е технически възможно и разумно за него да използва в случай на незаконно съдържание възпрепятстват.
С настоящото авторът изрично декларира, че по времето, когато връзките са били свързани, не е било разпознавано незаконно съдържание на свързаните страници. Авторът няма влияние върху текущия и бъдещия дизайн, съдържанието или авторството на свързаните страници. Поради това той изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани/свързани страници, което е променено след настройката на връзката. Тази декларация се отнася за всички връзки и препратки на собствения уебсайт на автора, както и за записи от трети страни в книги за гости, дискусионни форуми, директории с връзки, списъци с имейли, публикуване на имоти и всички други видове бази данни, до които е възможен външен достъп за писане. Доставчикът на свързаната страница носи отговорност единствено за незаконно, неправилно или непълно съдържание и по-специално за щети, причинени от използването или неизползването на информацията, представена по този начин.

3. Закон за авторското право и търговските марки
Авторът се стреми да спазва авторските права на изображения, графики, звукови документи, видео поредици и текстове, използвани във всички публикации. Да използва изображения, графики, звукови документи, видео поредици и текстове, създадени от него или да използва безлицензионни графики, звуци, видео поредици и текстове. Всички марки и търговски марки, споменати на уебсайта и евентуално защитени от трети страни, са предмет без ограничения на разпоредбите на приложимото законодателство за търговските марки и правата на собственост на съответния регистриран собственик. Изводът, че търговските марки не са защитени от права на трети страни, не трябва да се прави просто защото са споменати! Авторските права върху публикувани обекти/текстове, създадени от автора, остават изключително на автора на страниците. Дублирането или използването на такива графики, аудио файлове, видео поредици и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изричното писмено съгласие на автора.

4. Поверителност
Ако е възможно да се въвеждат лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси) на уебсайта, тези данни се въвеждат доброволно. Използването на всички предлагани услуги е разрешено – доколкото е технически възможно и разумно – без уточняване на такива данни или при уточняване на анонимни данни или псевдоним. Използването на данните за контакт, публикувани в правното известие или сравнима информация, като пощенски адреси, телефонни и факсови номера, както и имейл адреси от трети страни за изпращане на информация, която не е изрично поискана, не е разрешена. Ние изрично си запазваме правото да предприемаме правни действия срещу подателите на така наречените спам писма, които нарушават тази забрана.

5. Съхранение на данни за достъп
Различна информация се съхранява при всеки достъп до този уебсайт. Наред с други неща: IP адрес, браузър, операционна система, час/дата на достъп, име на файла, който ще бъде достъпен, състояние на достъп и обем на данните. Тези данни се използват само за статистически цели.

6. Правна валидност на този отказ от отговорност
Този отказ от отговорност е част от интернет публикацията, към която сте били препоръчани. Ако части или отделни формулировки на този текст вече не отговарят или не отговарят напълно на текущата правна ситуация, останалите части на документа остават незасегнати по съдържание и валидност.

Закон за уреждане на потребителски спорове
Ние не участваме в Закона за уреждане на потребителски спорове.

Право на отказ
Имате право да прекратите този договор в рамките на четиринадесет дни, без да посочвате причина.
Срокът за разваляне е четиринадесет дни от сключването на договора.
За да се възползвате от правото си на отказ, трябва да изпратите имейл до Guetig Group ООД, Trepetlika 3, BG 9009 Варна , contact (at) guetig-group.com относно решението си да се откажете от този договор. Можете да използвате приложения примерен формуляр за анулиране за тази цел, но това не е задължително.
За да спазите крайния срок за анулиране, е достатъчно да изпратите вашето уведомление, че упражнявате правото си на отказ, преди да изтече срокът за анулиране.

Последици от оставката
Ако се оттеглите от този договор, ние ще ви предоставим всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от факта, че сте избрали различен начин на доставка от най-евтиния, който се предлага, ще бъде стандартна доставка от нас), които трябва да бъдат изплатени незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от датата, на която получихме уведомление за прекратяването на този договор. За това изплащане ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е договорено друго с вас. При никакви обстоятелства няма да ви бъдат начислени такси за това изплащане.
Ако сте поискали услугата да започне по време на периода на охлаждане, трябва да ни заплатите разумна сума, съответстваща на частта от услугите, които вече са предоставени до момента, в който сте ни информирали за упражняването на правото на отказ във връзка с към този договор спрямо общия обем на услугите, предоставени в договора.
Оттеглянето по пощата с препоръчана поща трябва да бъде изпратено на:
Guetig Group ООД
Трепетлика 3
BG – 9009 Варна

или по имейл: contact (at) guetig-group.com

Правила и условия за недвижими имоти, представени от собственици, фирми или партньори на нашия уебсайт „Безплатна реклама на недвижими имоти“. (наричани по-долу рекламодател/и)

Регистрация от рекламодателя
Guetig Group ООД предлага на рекламодателите възможността да поставят недвижими имоти и проекти за недвижими имоти на уебсайта. Това обаче изисква от рекламодателя да се регистрира на страницата https://guetig-group.com. Регистрацията е разрешена само за пълнолетни лица. Само регистрирани рекламодатели могат да подават недвижими имоти или проекти за недвижими имоти.

1. При регистрация на нашия уебсайт, рекламодателят трябва да посочи своето име и имейл адрес. Потвърждението по имейл дава на рекламодателя парола за достъп. Силно препоръчително е да промените паролата след първото влизане. Ние събираме данни за вашето лице или фирма и вашия имот/проект като: име, адрес, телефонен номер и имейл адрес и имот – данни за проекта. Данните се събират с цел изготвяне на бизнес документи и извършване на транзакции. Това включва договори, фактури и кореспонденция между купувачи и продавачи и Guetig Group ООД. С изпращането на формуляра за подаване на недвижим имот на нашия уебсайт https://guetig-group.com, Вие доброволно се съгласявате с това събиране на данни. Имате право да изтриете записаните данни по всяко време. Това обаче незабавно ще изтрие изпратените от вас имоти и проекти от нашата система.

2. Поставянето на вашите подадени имоти/проекти на нашата начална страница е напълно доброволно от наша страна и не представлява право на публикуване за вас като рекламодател. Guetig Group ООД си запазва правото да ви отхвърли по всяко време без да посочва причини.

3. С представянето на вашия имот като частно лице вие ​​удостоверявате, че сте едноличен собственик на имота. Ако има няколко собственици, уверете се, че другите собственици са ви дали писменото си съгласие, то трябва да ни бъде предоставено и имотът се продава.

3 а. Ако подадете недвижим имот като партньор или компания, това ще бъде прието само във връзка с разрешение за продажба между вас и Guetig Group ООД. Между вас и Guetig Group ООД ще бъде съставено писмено легитимиране, NDA и споразумение за сътрудничество. Купувачът плаща комисионната и получената комисионна за продажба се разделя между рекламодателя и Guetig Group по 50% всеки срещу фактура. Делът на Guetig Group ООД може също да бъде фактуриран директно на купувача.

4. Ако Guetig Group ООД получи запитване за вашия имот от заинтересована страна, между вас и нас ще бъдат сключени договори, свързани с обработката и плащането на комисионна за Guetig Group. Комисионните се извършват само за купувача.

5. Guetig Group ООД не поема отговорност за пълнотата и коректността на информацията за имотите, предоставена от Вас като предаваща страна/рекламодател. Guetig Group ООД не носи отговорност за трети страни. Следователно ние не гарантираме никакво потребителско съдържание.

6. Guetig Group ООД не поема отговорност за коректността и пълнотата на информацията, публикуваното съдържание, недвижимите имоти, проекти, направени изявления или за самоличността и почтеността на рекламодателите. Съдържанието, публикувано на нашата начална страница от регистрирани рекламодатели, е външно съдържание за Guetig Group ООД в съответствие с раздел 8 (1) от Закона за телемедиите (TMG). Правната отговорност за това съдържание се носи изрично не на Guetig Group ООД, а изключително на лицето или компанията, които са публикували съдържанието на нашата начална страница.

Задължения на рекламодателя

Рекламодателите се задължиха да не разпространяват уебсайта на Guetig Group ООД
за използване на незаконно съдържание. С настоящото рекламодателят изрично уверява, че няма да публикува съдържание на уебсайта на de Guetig Group ООД, чието публикуване нарушава приложимото законодателство
или засяга правата на трети лица.
Цялата подадена информация за рекламодателя и имота/проекта трябва да бъде въведена вярно и пълно.
Рекламодателят потвърждава, че имотът/проектът може да бъде нает/закупен на цената
което е посочено в подадената обява. Разходите за покупка или допълнителен наем са изключени от това.
Никакви данни за контакт, адреси, имена, телефонни номера, уебсайтове или имейл адреси на рекламодателя не могат да се показват в описанието на имота или проекта и на снимки, планове или скици и това ще доведе до отхвърляне. Рекламодателят трябва да гарантира, че никакви права на трети страни, никакви авторски права не са нарушени. Рекламодателят дава изрично съгласието си, че Guetig Group ООД може също да предложи представения имот или проект на инвеститори, купувачи или други заинтересовани страни и бизнес партньори на Guetig Group ООД. Guetig Group ООД също така има право активно да поставя имоти и проекти, подадени от рекламодателя в канали за социални медии и други медийни канали. За тази цел рекламодателят предоставя одобрение на Guetig Group ООД чрез правото да използва текст и изображения за публикуване на съдържанието в социални мрежи като Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube и Google.

Обезщетение

Рекламодателят освобождава Guetig Group ООД от всички искове, предявени от трети страни
срещу Guetig Group ООД поради нарушаване на техните права или законови нарушения
Посочете причината за рекламите или съдържанието, публикувано от рекламодателя. Рекламодателят поема всички разходи за правна защита на Guetig Group ООД, включително всички съдебни и адвокатски разходи и допълнителни разходи.

Мерки срещу прането на пари

Guetig Group ООД в качеството си на юридическо лице е длъжна да предприема мерки срещу изпирането на пари. Това служи за предотвратяване на прането на пари и финансирането на тероризма. В случай на валидно договорно отношение, Guetig Group ООД се задължава да идентифицира всеки потребител/клиент/бизнес партньор в съответствие със закона за мерки срещу прането на пари. Потребителят/клиентът/бизнес партньорът трябва вярно да попълни нашия формуляр, да го подпише и да потвърди своята самоличност, като представи валиден документ за самоличност. При юридическите лица може да се използва извлечението от търговския регистър. Декларацията служи като източник на средства и е обезпечена от нас за срок от 5 години.

Процедура за разрешаване на спорове

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове в интернет на следния линк: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Тази платформа служи като точка за контакт за извънсъдебно уреждане на спорове от онлайн покупка
или договори за услуги, по които потребител е страна. Guetig Group ООД не е нито задължена, нито желае да участва в процедура за уреждане на спорове пред потребителски арбитражен съвет и изрично не участва в процедура за уреждане на спорове.

Ако вашият имот е продаден, ние ще ви помолим за съобщение за премахване на собствеността и личната информация, записани на нашия уебсайт и система. Мястото на юрисдикция е съдът в BG 9009 Варна.